خدمات ما

طراحی، ساخت، تست، تولید، فروش و خدمات پس از فروش انواع رباتهای پرنده و صنعتی

خدمات طراحی، آزمون و فعالیتهای مطالعاتی سامانه کامل یا زیر سامانه های وسایل پرنده به سفارش سایر مراکز توسعه محصول

خدمات پروازی تخصصی برای پایش حریم و بازرسی فنی خطوط نفت، گاز و برق، زمین شناسی، معادن و پروژه های صنعتی و عمرانی

تدوین استانداردهای محصولی و مشاوره در پیاده سازی استانداردهای سازمانی و اخذ گواهینامه استاندارد نوع وسایل پرنده

ارائه خدمات مشاوره در طراحی سازمان و سیستمهای کاری مراکز توسعه محصولات پرنده